قانون آونگ


 

عباس حقیقی


آوَنگ یا پاندول عبارتا ستا زی ک گلولهک وچکب ه جرم m،ک هب هان تهاین خیب ه جرم ناچیزآ ویزانا ست و سر دیگر نخب هی کت کیهگاهم تصلا ست؛ب طوریکه گلولهم یتواندب ه راحتیب ها طرافت ابب خورد.ا گر گلوله راا ز حالتق ائمان دکیم نحرف کنیمب طوریکهد امنهن وسانآ ونگک وچکب اشد، جسمب رر ویق وسیا زی ک دایره،ب هر است و چپ حرکتم یکند. حرکتآ ونگ بای ک حرکتد ایروید ری ک صفحهق ائم حولم حوریک ها زن قطهآ ویزآ ونگ گذشته وب ر صفحهم زبور عمودا ست، هما رزم ی باشد.

 

مقداران حرافم اکزیمما زم وضعت عادلآ ونگ، دامنهن وسان نامیدهم ی شود.د امنه،ا رتباطم ستقیمیب ام یزان زاویهان حراف اولیه کهآ ونگ راب ه حرکتد رمیآورد،د ارد.

 

بهز بان ساده، ق انونآ ونگب هم ام یگ وید " طولز مان " بهت عادلر سیدنآ ونگ) د ر حالای ستاییو ب صورتع مود،ب ی حرکتیا ک م حرکت( ب ستگیت مام وک مالیب ه " زاویها ن حرافا ولیه " )ز اویه همانن خک م جرمیک هپ اندولب هآ نب سته شده، ن سبتب ه خط عمود( د ارد و هر چها ینان حرافب یشترب اشد، ضمنا ینکه " دامنهن وسان " بزرگترا ست، زمان رسیدنب هت عادلن یز طولانیت را ست .

 

به زبان سادهد یگری، ا ین " تعادل " در " علوما جتماعی وا قتصادی " همان " آرامش وث بات " است. ی عنیا ینکه " ثباتا قتصادی"

 

، همانپ اندولب سته شدهب ه سرن خا ستک هد ر حالن وسانا ست ود را قتصادم ا طید هه های گذشته، هرگزا زت لاش وک وششن یفتاده وم ا راا زا ین سوب هآ ن سوب ردها ست .

 

اینکهک دام خداپدربیامرزیدها یا ینقدرپ اندول راب الاک شیدک هن زدیکب ود زاویهان حراف 90د رجه ران یز ردک ند، م وضوعم ان یست و فرقی همن میک ند، ب هرحالم اپ سا زان قلاب، خودمان حاکم وت صمیم گیرز ندگیم انب وده و چیزیا ز خارج وا ز طریقا ستعمارب رما تحمیلن شدها ست، ب لکهم وضوعای نا ستک هب هرحالای نپ اندول چهز مانآ رامم ی گیرد وا قتصادم ا چهز مانب ه " ثبات " خواهدر سید .

 

واقعیتای نا ستک هب دون " ثباتا قتصادی " ، سخنگ فتنا زپ یشرفت وم دیریتب هینه، م قایسه صنایعک شورب ه صورتع ام و صنعتآ سانسورب صورت خاص، ک اریب یهودها ست. سنگب نایپ یشرفت صنعتی وب هد نبالآ نپ یشرفتا قتصادی، ا جتماعی و فرهنگی، سرمایه گذارید ر صنعت، سرمایه گذارید رت حقیق وت وسعه، سرمایه گذارید رب خش خدماتپ شتیبان رشد صنعتی و کلا، ک ارهایز یربناییب اب رنامه وا هدافد رازمدتا ست ون قش حکومت هاد رای نف رایند، ف راهم سازیز مینه ها، م قرراتز دایی ،آزادسازیا قتصاد وف سادزداییا ست ون هم داخلهد را قتصاد وف عالیت هایا قتصادیک ه خود سبب گسترشف سادم ی گردد .

 

بدونث باتا قتصادی، سخن گفتنا ز هیچ چیزیث مرن دارد جزل فظ " مدیریتب حران " وا ین وضعیتب حرانیآ شکار وپ نهان وزیرپوستی سال هاستک ه گریبانا قتصادای رانر اب هد ست گرفته وب ه هیچق یمتیر هان میک ند. ا گرد رد هه 70 صنعتم ا) ب ه عنوانن مونه صنعتآ سانسور خودمانک ه همگید رم وردآ نآ شنایی وآ گاهید اریم( ب ا صنعتآ سانسورت رکیه 5 سالف اصلهد اشت، ا مروزب عدا ز 20 سال، ا ینف اصلهب ه 15 سالا فزایشی افتها ست. ک من بودند شرکت هایت رکیها یک هب ام حصولاتن سبتاب اک یفیت خودد رن مایشگاه آگسبورگآ لمانا مسال غرفهد اشتندد ر حالیک هم ا) ک هب ه روایتآ مارب رگزارکنندهن مایشگاه،ب یشترین شمارب ازدیدکنندگان خارجی

 

2 آگسبورگه ستیم( خسته ون ومیدا زن وآوریه ایف نی صنعت، ب هد نبالا خذن مایندگیا حتمالیا زای ن وآ ن شرکت، ب هآ ب وآ تش

 

www.donya-ye-asansor.ir