عنوان: برگزاری اولین سمینارملی ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی
۱۳۹۳/۷/۱۷
سمیناریک روزه ای با عنوان ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی برای نخستین بار در دی ماه سال جاری برگزار می شود.

این سمینار به همت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی و در تاریخ ۱۷ دی ماه در هتل المپیک برگزار خواهد شد. با توجه به فراگیر شدن استفاده از آسانسور و پله برقی طی سال های اخیر اتفاقات و حوادث در این زمینه به دلیل نا‌آگاهی از فرهنگ صحیح آن،وعدم آموزش ومهارت های کافی درخصوص موارد فنی ورعایت اصول ایمنی،  رو به افزایش بوده است به همین منظور در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی عموم وهمچنین فعالان این صنعت،  سندیکای صنعت آسانسور و پله برقی ایران اقدام به برگزاری این سمینار خواهد کرد.

محورهای این سمینار تحلیل آماری حوادث ،سوانح به همراه ریشه یابی ،آموزش ایمنی همگانی ،آموزش ایمنی برای تکنسین های فنی و سایر افراد مرتبط ،ایمنی کارگاه های ساختمانی و محل نصب آسانسور و پله برقی ،ایمنی اجزا و قطعات ،موارد فرهنگی و روان شناختی مرتبط با فرهنگ ایمنی ،آیین نامه ها ،دستور العمل ها و راهنمای ایمنی است.